Medskapande framgångsplanering

Medskapande

För oss är medskapande en värdering, ett arbetssätt, en attityd, ett beteende och en förmåga. Den medskapande människan, gruppen eller organisationen påverkas och låter sig vägledas av värderingar och val. Detta visar sig i sättet att tänka, känna, handla, uppträda samt i språkbruket. Att vilja och våga är grunden till förändring. Det innebär att det ibland är svårt att förutse hur det kommer att lyckas. Därför är det väsentligt att prövande och försökande är värt att uppmärksammas – oavsett resultatet. Motivation, energi och lust är själva drivkraften. Vi har sett att i grupper av människor där det råder mycket av medskapande mår människor bra, trivs och utvecklas och som en effekt av detta blir också prestationerna bra!

Träning av utvecklingsförmågan

Utvecklingskompetens

Våra grundläggande utvecklingsidéer bygger i hög grad på våra egna vardagserfarenheter. Vi tror på och tränar förmågan att handskas med och positivt påverka de vardagssituationer som ingår i livet. Förmågan att snabbt skapa, skaffa, omsätta och använda kunskaper och erfarenheter blir allt viktigare i den föränderliga värld vi lever i. Det erfarenhetsbaserade lärandet bygger på och förutsätter många människors aktiva deltagande. Allas bidrag – tankar, känslor, upplevelser, resultat – är värda att tas vara på. Konstruktiv bearbetning, lärande reflektioner/dialoger och aktivt prövande är viktiga ingredienser i erfarenhetslärandet.

Utvecklingskompetensen handlar om att skaffa, skapa, omvandla och använda det som behövs för att åstadkomma önskvärda effekterna. Det kan handla om kunskap, energi, lust, metoder, glädje, mål m.m. Det innebär att utifrån en idé eller teori pröva den i praktiken. Erfarenheter, upplevelser och resultat av prövandet är sedan föremål för konstruktiv och kreativ bearbetning för att öka förståelsen. Detta omsätts i sin tur till ett agerande med ökad förståelse. Viljan och motivationen att bli sin egen tränare, lärare, utvecklare påverkar i hög grad effekterna.

Självtillit att vara en bidragande medskapare

Tillit

Tillit är en viktig utvecklingsförmåga. Målet är att öka människors tillit till sig själva och andra  för att på så sätt öka den egna handlingsförmågan och den egenpåverkande förmågan. Tron på att vardagen går att påverka, modet att pröva det oprövade och förmågan till inlevelse i andras situation är tre faktorer som inverkar på tilliten. Att ge och söka bekräftelse på att det är okej att vara sig själv är en viktig strävan. Ofta leder det till ökad inspiration att våga ännu mer vilket ökar tilliten till sig själv och andra. Ökat självförtroende och ökad självkänsla leder till ökad självtillit. Effekterna blir då att oftare våga försöka, lättare hantera misstag och ökad respekt för såväl sig själv som andra.

 

Fokus på det som leder till önskvärda effekter

Dialog

Vår dialogförmåga har stor betydelse för de flesta livssituationer människor befinner sig i. Kreativa och konstruktiva dialoger behövs för att skapa lösningar och se möjligheter samt bearbeta motgångar och svårigheter. Dialogerna ska bidra till att kunskaperna och handlingskraften ökar. Vi strävar efter medskapande dialoger där vi lånar varandras ”glasögon” för att se mer, där olikheterna blir en tillgång för förändring och utveckling. Då uppstår det något mer än summan av alla individers dialogförmåga. Vår erfarenhet är att det behövs mer fokus på dialogens hur. Hur dialogen genomförs påverkar i hög grad resultatet av dialogen. Att åstadkomma bra dialoger i familjer, arbetslag och i andra sammanhang har stor betydelse för tillfredsställelse och utveckling.