Medskapande framgångsplanering

Våra idéer

Våra grundläggande utvecklingsidéer bygger i hög grad på våra egna vardagserfarenheter. Våra idéer ligger till grund i alla våra uppdrag. Vi tränar förmågorna medskapande, utvecklingskompetens, tillit och dialog genom vårt arbetssätt och vår metodik. Vi vill positivt påverka människors egenpåverkande förmåga att handskas med och positivt påverka de situationer som ingår i livet.

 

Medskapande

Medskapande är ett sätt att skapa ökat engagemang, delaktighet och inkludering. Genom medskapande viktiggörs varje individ och möjligheten för var och en att bidra ökar, dessutom tas fler människors kompetens i anspråk. Det bidrar till att människor känner sig viktiga, behövda och medansvariga. Vår erfarenhet är att medskapande människor ofta mår bra, trivs, utvecklas och presterar, över tid.
Ständig utveckling och förbättring är en grundläggande förutsättning i många företag och organisationer, det möjliggörs med aktivt medskapande människor som bidrar till det gemensammas bästa.
Medskapande tränar förmågan att lära, utvecklas och förändra. Vi vill stärka modet, viljan och förmågan att pröva nytt, få människor att växa. För oss är medskapande en värdering, ett arbetssätt, en attityd, ett beteende och en förmåga. Vår definition av medskapande är ett engagerat, aktivt stödjande och bidragande sätt att vara delaktig. Medskapande är bra för individen, arbetslaget och organisationen.

Träning av utvecklingsförmågan

Utvecklingskompetens

Förmågan att snabbt skapa, skaffa, omsätta och använda kunskaper och erfarenheter blir allt viktigare i den föränderliga värld vi lever i. Det erfarenhetsbaserade lärandet bygger på och förutsätter många människors aktiva deltagande. Allas bidrag – tankar, känslor, upplevelser, resultat – är värda att tas vara på. Konstruktiv bearbetning, lärande reflektioner, dialoger och aktivt prövande är viktiga ingredienser i erfarenhetslärandet.

Utvecklingskompetens handlar om att skaffa, skapa, omvandla och använda det som behövs för att åstadkomma önskvärda effekter oavsett om det handlar om kunskap, energi, lust, mål, metoder eller glädje. Det innebär att utifrån en idé eller teori pröva den i praktiken, göra nya erfarenheter, upplevelser och resultat. Detta omsätts i sin tur till ett agerande med ökad förståelse.

Självtillit att vara en bidragande medskapare

Tillit

Tillit är en viktig utvecklingsförmåga. Målet är att öka människors tillit till sig själva och andra  för att på så sätt öka den egna handlingsförmågan och den egenpåverkande förmågan. Tron på att vardagen går att påverka, modet att pröva det oprövade och förmågan till inlevelse i andras situation är tre faktorer som inverkar på tilliten. Att ge och söka bekräftelse på att det är okej att vara sig själv är en viktig strävan. Ofta leder det till ökad inspiration att våga ännu mer vilket ökar tilliten till sig själv och andra. Ökat självförtroende och ökad självkänsla leder till ökad självtillit. Effekterna blir då att oftare våga försöka, lättare hantera misstag och ökad respekt för såväl sig själv som andra.

 

Fokus på det som leder till önskvärda effekter

Dialog

Dialoger behövs för att skapa lösningar, se möjligheter och bearbeta utmaningar. Målet är att dialogerna bidrar till lärande och ökad handlingskraft. Vi strävar efter medskapande dialoger där vi lånar varandras ”glasögon” för att se mer, där olikheterna blir en tillgång för förändring och utveckling. Då uppstår det något mer än summan av alla individers dialogförmåga. Vår erfarenhet är att det behövs mer fokus på dialogens hur. Att skapa konstruktiva och kreativa dialoger i familjer, arbetslag och i andra sammanhang har stor betydelse för välmående, trivsel och utveckling.