Vi är varandras arbetsklimat

Vi erbjuder

Sunnanå Utveckling fungerar som er partner och utvecklingspedagogiska stöd. Det innebär att vi är ert bollplank och medskapare i förändrings- och utvecklingsarbete.
Som utvecklingspedagoger stärker vi er medskapandeförmåga och utvecklingskompetens

 

 

Organisationsutveckling

Vi är förändringsunderlättare och medskapare i att uppnå önskvärda effekter. Vi vill åstadkomma så mycket samverkanseffekter som möjligt: en positiv ömsesidig växelverkan mellan individer och verksamhetens behov. Vi arbetar parallellt med Struktur-, Metodik-, och Beteendeutveckling. Vi åtar oss uppdrag som kan omfatta förstudie, genomförande och uppföljning.

 

 

 

Ledning

Väl fungerande Ledningslag är ofta avgörande för att nå högt uppsatta ambitioner. Tillsammans med högsta ledningen identifierar och utvecklar vi viktiga framgångsfaktorer för att nå önskvärda effekter.

Vi stöttar ledningen i en medskapande implementering av det som behövs för att organisationen skall uppnå önskvärda effekter. Även individuellt ledarstöd har visat sig ha goda effekter.

Vi har positiva erfarenheter av att arbeta med samtliga ledarlag i organisationer.

 

 

Värdegrundsarbete/Kulturarbete

En organisations värdegrund och kultur påverkar i hög grad hur människor mår, trivs utvecklas och presterar. Vi hjälper/tränar medarbetare i att upprätthålla värdegrunden i vardagen.

Organisationskulturen skall genomsyra allt vi gör i form av arbetssätt och förhållningssätt. Det skall vara tydligt internt och externt vad organisationen står för och verkar för.

 

Talangutveckling

Vi erbjuder organisationer ett utvecklingsprogram för att stimulera ambitiösa och talangfulla medarbetare. Det kan vara personer som är motiverade, intresserade och talangfulla i ett framtida ledarskap. Detta kan vara ett inslag för organisationen att säkra sin ledarförsörjning. Det andra alternativet kan vara att stimulera personer som kan verka som ambassadörer såväl inom som utanför organisationen utan att vara ledare. På så sätt skapas fler inspiratörer som kan göra en skillnad och göra det där lilla extra.

Vi kan medverka till och bidra med rekryterings- och urvalsprocessen, utvecklingsprogram samt vidareutvecklingsinsatser.

 

Medskapande framgångsplanering

Vi erbjuder en metod som involverar medarbetarna att skapa förutsättningar och aktivt bidra till framtida framgångar. Metoden utgår från att viktiggöra medarbetarna och tillsammans se och ta vara på potentialer för att lyckas. Fokus på att oberoende av nuläge agera aktivt för att skapa motivation och förutsättningar för att nå önskvärda effekter.

 

 

Internt utvecklingsstöd

Vi tränar och utvecklar organisationens interna tränare, förändringsunderlättare, handledare och coacher i att vara medskapande utvecklingsstödjare.

Vi utgår från organisationens behov/ambitioner och skapar verktyg för en hållbar vardagsutveckling.

 

 

Temadagar och föreläsningar

Utöver ovanstående erbjuder vi program med varierande teman riktade till olika målgrupper som arrangeras av kund eller i vår egen regi.

Exempelvis temadagar, föreläsningar, Underbar Morgon, nätverk mm