Kreativt tillförande med fokus på lösningar

Om oss

Bakgrund

Sunnanå Utveckling har sitt ursprung i fotbollsföreningen Sunnanå Sportklubb, Skellefteå och grundades 1984. Det var idéer från en föreningsidé i kombination med framgångar för damlaget i fotboll, som väckte intresse runt om i Sverige. Företag, fackliga organisationer och enskilda personer hörde av sig och det ledde sedermera till olika uppdrag på arbetsplatser runt om i Sverige och även utomlands.

I bolaget arbetar ett antal utvecklingspedagoger som förändringsunderlättare och utvecklingsstöd till organisationer, lag och individer. Uppdragen är oftast skräddarsydda med olika syften och mål och vi arbetar MEDSKAPANDE tillsammans med kunderna med innehåll och arbetssätt. Med vår utvecklingspedagogik vill vi i hög grad bidra till ökat värdeskapande och effektgivande. Vår styrka är vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt.

 

 

 Utvecklingspedagoger

Vi är ett antal utvecklingspedagoger vars huvuduppgift är att tillsammans med kunderna vara ett utvecklingsstöd och underlätta i förändrings- och förbättringsarbete. Häri ingår att bidra till ökad utvecklingskompetens och stärkt självtillit hos organisationer, grupper/lag samt hos individer. Pedagogens fokus är att träna människors förmåga att i ännu högre grad bidra till effektgivande och värdeskapande arbete för det gemensammas bästa.

Styrkan hos pedagoglaget ligger i mångsidig och lång erfarenhet. Vi har ett brinnande intresse för människors växande och utveckling genom ett lustfyllt och energiproducerande förhållningssätt.

 

Göran Eklund, grundare av Sunnanå Utveckling. Han har haft stor betydelse för idé- och pedagogutveckling i bolaget. Har lång, bred och djup erfarenhet av utvecklingsarbete sedan 1984. Göran har lett stora processer i bla Volvo PV, SAS och SSAB, har varit mentor till åtskilliga individer genom åren samt författat några böcker:

”Sunnanå SK – en föreningsidé”, ”Utveckling Pågår” och ”Den medskapande människan”, ”Trots allt”

 Ulf Hallberg, eldsjäl i Sunnanå sedan många år. Har lång erfarenhet av att mobilisera människor för utvecklingsarbete. Har genomfört åtskilliga processer bland ledare, lag och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och i föreningsliv. Ulf har författat boken ”Året med 12 – åringarna”.

Krister Lundgren, började som ung fotbollsspelare i Sunnanå, som sedan byttes ut till allsvenskan, England och Kina. Varit egen företagare och nu pedagog i Sunnanå. Han har hunnit skaffa sig gedigen kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete i små och stora organisationer.

Cecilia Öhman, har spelat fotboll på elitnivå 16 säsonger, lång erfarenhet av utvecklingsarbete i Sunnanå. Åtskilliga uppdrag i kommuner, landsting och företag. Har genomfört uppdrag i Norge och även varit mental coach till elitidrottare.

Hanna Marklund, fd elitfotbollspelare på landslagsnivå, är utbildad lärare. Vårt senaste tillskott men har ändå skaffat sig erfarenhet som föreläsare, processledare och pedagog i små och stora uppdrag både i Sverige och Norge. Hanna har med framgång verkat för kvalitetsarbete i skolan. Flitigt anlitad som expertkommentator i TV.

Michael Marklund, har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete, deltog i starten av bolaget. Michael har under en period varit anställd som HR-ansvarig i annat företag samt drivit eget företag men är nu tillbaka i Sunnanå Utveckling. Han har stor erfarenhet och kunskap beträffande organisationspedagogik och har genomfört en del uppdrag utomlands i bl.a. USA.

 

Ekonomi/administration

Birgitta Söderström, fd elitfotbollspelare på landslagsnivå, kom till Sunnanå 1982 och blev kvar. Har lång erfarenhet av såväl administration som ekonomiarbete. Gittan är något av allt i allo och rycker in där det behövs.

 

 

Sunnanås värdegrund

 

Viktiga grundvärden

 • Stark tilltro till människors potential att utveckla godhet, empati och kreativitet
 • Människan behöver miljöer som ger möjligheter till gemenskap, lek, lärande och ett liv i självtillit
 • Grunden till framgång är den mänskliga förmågan att skapa, skaffa, omvandla och använda det som leder till utveckling och framgång
 • En skapande, medskapande och lärande grundhållning har bärighet oberoende av nulägen och framtidsambitioner

Vill vara…

 • Ett bolag som har viljan, förmågan och modet att ständigt utvecklas för att i allt högre grad kunna bidra till människors:
 • Välbefinnande
 • Vilja, mod och förmåga att vara medskapande
 • Tilltro till den egna förmågan att erfarenhetslära och tillsammans i gemenskap åstadkomma positiva effekter
 • Utvecklingskompetens och stärkt självkänsla
 • Konstruktiva och kreativa dialoger

Vill verka för…

 • Självtillit och utvecklingskompetens hos människor
 • En skapande, medskapande och lärande grundhållning hos människor
 • Gemenskap byggda på tolerans, dialog och tilltro att tillsammans kunna åstadkomma positiva förändringar
 • Skapande av miljöer som bidrar till människors möjligheter att leva friska och produktiva liv
 • Gemenskaper där humor, glädje och bra prestationer samverkar med varandra

 

Miljöplan och kvalitetssäkring

 Miljöplan

Sunnanås miljöplan följer intentionerna i ISO 14000.

Sunnanå skall medverka till en uthållig och hållbar utveckling genom att i den:

YTTRE MILJÖN

 • Arbeta systematiskt för ständig förbättring
 • Medvetandegöra alla medarbetare om deras betydelse för miljöpåverkan och få denna att minska genom utvecklade rutiner i den dagliga driften
 • Välja produkter och kemikalier och utrustning som ger minsta möjliga miljöbelastning
 • Följa gällande lagar och krav
 • Följa upp och utvärdera våra miljömål
 • Källsortering så långt det är möjligt

 

INRE MILJÖ/ARBETSKLIMAT

 • Verka för utvecklande arbetsklimat genom våra grundvärden
 • Stark tilltro till människors potential att utveckla godhet, empati och kreativitet
 • Människan behöver miljöer som ger möjligheter till gemenskap, lek, lärande och ett liv i självtillit
 • Grunden till framgång är den mänskliga förmågan att skapa, skaffa, omvandla och använda det som leder till utveckling och framgång
 • En skapande, medskapande och lärande grundhållning har bärighet oberoende av nulägen och framtidsambitioner
 • Utvecklingskompetensen och stärkt självtillit skall finnas med i vardagsarbetet

 

Kvalitetssäkring

Vårt kvalitetssystem bygger på två delar:

1/ SIQ:s modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

2/ Sunnanåmodellen, som har två avsnitt, dels utvärdering via enkätförfarande dels en kontinuerlig avstämning med kunden

 

Det pågår en kontinuerlig utveckling av vårt sätt att kvalitetssäkra uppdragen:

 • Uppdragets syfte, mål och tillvägagångssätt klarläggs i samspel/medskapande med kunden och genomförandet sker enligt den processbeskrivning som parterna kommit överens om.  Här tydliggörs det som är Sunnanås ansvar och det som är kundens ansvar. Förslag till pedagogik och metoder för uppföljning föreläggs alltid kunden.

Eventuella avvikelser under processens gång görs alltid ihop med beställaren.

 • Dokumentation och rapportering av gjorda erfarenheter/lärdomar beslutas i samråd mellan oss och kunden
 • Skapande av verktyg och metoder för uppföljning och vidareutveckling sker i samråd med kunden
 • Våra tjänster och produkter baseras dels på våra egna erfarenheter och dels på vetenskap
 • Vår personal agerar i enligt med den värdegrund Sunnanå Utveckling lagt fast
 • Utvecklingspedagogerna har olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vi tar alltid hänsyn till kundens önskemål vid tillsättning av utvecklingspedagog

Vi genomför kontinuerlig utveckling av våra pedagoger och skapar ständigt nya idéer, modeller och metoder

 

CV – Våra kunder och referenser

Här till höger presenteras ett urval av våra uppdrag.

För att se en presentation av Sunnanå Utveckling AB samt beskrivning av uppdrag och kunder sedan 1984, kan du här ladda hem ett fullständigt CV: CV Suab

 

Referenser

Det goda samarbetet med Peab!

Sunnanå Utveckling har haft ett mycket bra samarbete med Peab Sverige AB sedan 2003.

Ett samarbete som bl a har inneburit att vi har träffat ca 10 000 – 11 000 ledare/medarbetare i olika sammanhang.

Allt från stora ledarprogram till individuella coaching insatser.

En stor motor i processen från Peabs sida är Håkan Wifvesson.

En chef/ledare som brinner för att hela koncernen i samarbete ska optimera koncernens verksamheter och resultat.

 Kan du berätta lite kort om vad samverkansövningarna syftar till och vilka det berör?

”Mål och syfte är att samtliga tjänstemän, såväl linjechefer som staber, i ett geografiskt område ska få en helhetsbild över koncernens verksamheter och möjligheter i ”sin” geografi. Allt för att kunna optimera koncernens verksamhet i geografin. Viktigt är att lära varandra och varandras verksamhet samt att hitta möjligheter till utveckling.”

Vilka effekter kan du/ni se så här långt?

”Vi har vunnit fler upphandlingar. Vi kan erbjuda mer helhetslösningar till kund. Vi samarbetar i mycket tidigare skeden. Vi har lärt känna varandra och varandras verksamheter och härigenom kunnat utvecklas. Dessutom skapat en stark ”Vi-anda”.

Vilka är styrkorna i Sunnanå Utvecklings metodik?”

Styrkorna är många. En av de viktigaste styrkorna är att Sunnanå Utvecklings pedagoger/coacher får individer och grupper att växa. Genom sitt arbetssätt och pedagogik tränas individer till att ta ett större ansvar för sig själv och andra. Insikter om Peabs visioner och värdegrund gör att man kan leda individer i rätt riktning för koncernen. Feedbacken från deltagare ger alltid högsta betyg. Sunnanå Utvecklings budskap och pedagogik kan lyfta alla företag och verksamheter.

Ger Sunnanå Utveckling och alla dess medarbetare högsta betyg och bästa rekommendationer!”

Samarbete med Gränges Sweden AB

Sunnanå Utveckling har inlett ett spännande samarbete med Gränges AB som tagit beslut om att strukturerat och systematiskt arbeta med att utveckla sin företagskultur. Utvecklingsprocessen bygger på att på ett medskapande sätt integrera värdegrunden i företaget.

Magnus Carlström är personaldirektör i Gränges AB.

Vad är Gränges Sweden AB för företag?

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 990 anställda. www.granges.com.

Gränges befinner sig i en stark förändringsfas och är sedan oktober 2014 börsnoterat vid OMX Nasdaq i Stockholm. Huvudkontoret är beläget i nya lokaler centralt i Stockholm.

Hur skulle du vilja beskriva samarbetet mellan Gränges Sweden och Sunnanå Utveckling?

”Mycket bra. Sunnanå har den erforderliga erfarenheten och kunskapen som krävs för att bistå ett företag av den karaktären som Gränges är. Genomgripande förändringsarbete och utvecklingsarbete avseende företagskulturen är inget lätt område, men Sunnanå har verkligen guidat verksamheten väl genom detta såväl strategiskt som operativt.

Tonen är lätt och ledig, men ändå professionell mellan parterna. Sunnanå har även såsom aktiva processledare i lokalen med medarbetare fungerat mycket bra och lagt sig på en nivå som fångat i princip alla typer av medarbetare. Gränges har internationell forsknings- och utvecklingsavdelning med en mängd mycket högutbildade samtidigt som andra delar av verksamheten färgas av traditionell bruksmiljö dominerad av tredje generationens operatörer. Det ställer höga krav på en partner som är inriktad på kulturutveckling. Sunnanå möter dessa krav mycket väl.”

Vilka effekter kan ni se så här långt?

”Samarbetet har varit en kort tid men effekterna är goda då starten av arbetet varit över förväntan. En allmänt bättre stämning och positivare atmosfär har infunnit sig och nu börjar även resultat visa sig gällande förändrat arbetssätt och bättre kommunikation.”

Vad ser du för styrkor i Sunnanås metodik?

”Styrkan ligger nog i bredden och djupet sprunget ur den gedigna erfarenhet Sunnanå har. Strategi och operativt arbete tillsammans med förmågan att navigera rätt i vitt skilda miljöer är en styrka. En annan styrka ligger i att Sunnanå verkligen kunnat skräddarsy sitt bidrag efter kundens önskemål utan att tumma på sin egen linje och pedagogik är utmärkande.”

Samarbete med SSAB Luleå

”Jag vill skicka ett stort tack till Sunnanå Utveckling och Göran Eklund. Jag har träffat många ”konsulter” i tiden på SSAB och i näringslivet. Ni och du är helt unika.

Det Sunnanå Utveckling förmedlar är helt fantastiskt. Ni har definitivt hjälpt mig att bli en bättre ledare. Hoppas att ni fortsätter förmedla kraften i att alla vill vara medskapande.”

Stefan Enbom, f d platschef SSAB